Informácie týkajúce sa spracúvania ochrany osobných údajov klientov

Od 25. mája 2018 je na Slovensku účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR zároveň nadobúda účinnosť a platnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyššie uvedená legislatíva upravuje práva fyzických osôb, ktorých osobné údaje podliehajú spracúvaniu, resp. ktorých sa osobné údaje týkajú. Nazývajú sa dotknutými osobami. Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len ako „GDPR“.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Podľa čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom

Každá dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných osobných údajov;
 • tom, komu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
 • primeraných zárukách vyžadovaných zákonom;
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov alebo podať sťažnosť podľa čl. 15 písm. f) GDPR;
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (napr. „niektoré organizácie, ako sú banky, daňové úrady a nemocnice, používajú algoritmy, prostredníctvom ktorých prijímajú o dotknutej osobe rozhodnutia na základe jej osobných údajov. Je to pre ne efektívne, no nie vždy je to transparentné a tieto rozhodnutia môžu mať na dotknutú osobu právny vplyv alebo iný významný vplyv na jej život“. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom). V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 • prenose osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácií a o primeraných zárukách podľa čl. 46 GDPR alebo § 48 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe kópie jej osobných údajov, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie kópií osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom, akým sú požadované.

Právo na opravu osobných údajov

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie jej neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva jej osobné údaje na týchto právnych základoch:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Každý má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak bude dotknutá osoba namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Ďalej má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za podmienok ustanovených v čl. 17 GDPR alebo § 23 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba požiada prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ jej osobné údaje spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 • dotknutá osoba bude namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR alebo § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo bude namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom;
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
 • dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje dotknutej osoby a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú jej osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať osobné údaje dotknutej osoby, ak sú potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania; alebo
 • na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

 • namieta správnosť jej osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie týchto osobných údajov na dobu overenia ich správnosti;
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiada dotknutá osoba o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie jej osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov: 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli osobné údaje) opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, má právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Zároveň má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie jej osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď:

 • na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by bol občan priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, resp. sťažnosť podľa GDPR. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona.

Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 90 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 180 dní. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť žiadne osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na zabezpečenie plnenia úloh prevádzkovateľa, ktoré sú spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti.

Cookies

Spoločnosť Pi aquaunion, s.r.o. používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nie sú prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie zážitku návštevníkov.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac o cookies a ako ich nastavení na https://cookiesandyou.com/.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Pi aquaunion, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
IČO: 47 205 750

(Ďalej len „prevádzkovateľ“)

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe týchto právnych základov:

 1. plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov;
 2. plnenie zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov;
 3. na základe súhlasu dotknutej osoby;
 4. oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 1. vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov vrátane uchádzačov o zamestnanie na základe osobitných právnych predpisov a predzmluvných a zmluvných vzťahov;
 2. evidencia klientov pri predaji produktov na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy;
 3. monitorovania priestorov kamerovým systémom za účelom bezpečnosti, ochrany majetku a odhaľovania kriminality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa;
 4. organizovania spotrebiteľských súťaží na základe vyjadreného súhlasu dotknutej osoby;
 5. vedenia evidencie členov vernostného programu na základe vyjadreného súhlasu dotknutej osoby;
 6. vytvorení odpovedí na dotazy verejnosti, najmä s ohľadom na činnosť prevádzkovateľa, na základe vyjadreného súhlasu dotknutej osoby;
 7. vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
 8. správy prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
  v znení neskorších predpisov;
 9. vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov;
 10. marketingu v podobe oslovovania klientov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutých osôb nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorých prevádzkovateľ musí postupovať alebo ak dotknutá osoba na tento ďalší účel neudelí dobrovoľný súhlas. 

V prípade marketingu má prevádzkovateľ oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich klientoch, rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o ponuke svojich produktov alebo poskytnutí nejakých výhod. V tejto súvislosti Vás môže prevádzkovateľ osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov Vás informuje a poučí o Vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

Prevádzkovateľ môže s Vami pre vyššie uvedený účel komunikovať najmä prostredníctvom telefónu, avšak rovnako e-mailom, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Zoznam alebo rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

  1. na účely personálno-mzdovej agendy – osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami uchádzača o zamestnanie/zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní, platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti a ďalšie osobné údaje z osobitných zákonov;
 • na účely predaja produktom konečným zákazníkom – osobné údaje súvisiace s predajov produktov a jeho doručovaním, najmä titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis (vrátane digitálneho podpisu);
  1. na účely monitorovania priestorov kamerovým systémom – osobné údaje v rozsahu podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy a údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať;
  2. na účely organizovania spotrebiteľských súťaží – osobné údaje súvisiace s organizovaním spotrebiteľských súťaží, najmä titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa, vek
  3. na účely vedenia vernostného programu – osobné údaje súvisiace s účasťou dotknutých osôb
   vo vernostnom programe, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail;
  4. na účely odpovedí na dotazy dotknutých osôb prostredníctvom kontaktného formuláru – osobné údaje súvisiace s dotazov na prevádzkovateľa, najmä titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
  5. na účely vedenia účtovníctva – osobné údaje súvisiace s vedením účtovných dokladov, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis (vrátane digitálneho podpisu), číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu;
 • na účely správy registratúry – osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu;
 • na účely vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb – osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;
 • oslovovania klientov za účelom ďalšieho predaja produktov – osobné údaje súvisiace s predajom produktov, najmä titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail.

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi svoje pravdivé a aktuálne osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu. 

V prípadoch vernostného programu, spotrebiteľských súťaží, kontaktného formuláru je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb založené na súhlase dotknutej osoby, a teda na dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov na tieto účely. Sama dotknutá osoba sa môže rozhodnúť, či jej osobné údaje budú spracúvané na niektoré z týchto účelov alebo nie.

V prípadoch monitorovania kamerovým systémom a oslovovania klientov v podobe marketingu prevažuje oprávnený záujem prevádzkovateľa nad právami dotknutých osôb. Dotknutá osoba sa môže rozhodnúť, že nevstúpi do monitorovaného priestoru. Taktiež dotknutá osoba v prípade jej opätovného oslovenia o kúpu tovaru sa môže slobodne rozhodnúť, aby ju prevádzkovateľ už nekontaktoval.

 

Dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie 

Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby len vtedy a na dosiahnutie účelu, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov budú osobné údaje zlikvidované.

 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili prevádzkovateľovi súhlas, písomný pokyn alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (orgánom verejnej moci) alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, tzv. profilovanie. 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených vyššie a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho plánu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhlas dotknutých osôb v prípade spracovania osobných údajov na účely:

 1. vernostného programu je udeľovaný na dobu 3 rokov odo dňa posledného využitia vernostnej karty. Následne po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované;
 2. spotrebiteľských súťaží je udeľovaný na dobu trvania súťaže a jej vyhodnotenia;
 3. kontaktného formuláru je udeľovaný na dobu nevyhnutnú na spracovanie a odoslanie odpovede na správu.

Prevádzkovateľ monitoruje priestory prístupné verejnosti na základe svojich oprávnených záujmov, pričom doba uchovávania je nastavená na max. dĺžku 15 dní odo dňa ich vyhotovenia, po uplynutí ktorých sú osobné údaje zlikvidované. Výnimka je v prípade použitia/poskytnutia záznamov na trestnoprávne účely alebo účely priestupkového konania. 

Spôsob uplatnenia žiadosti o výkon práv 

Dotknutá osoba je opravená uplatniť si svoje práva:

 1. a) písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa:
  Pi aquaunion, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava;
 2. b) telefonicky: 0800 500 800;
 3. c) osobne na prevádzke prevádzkovateľa, kde sa spíše záznam o výkone práv dotknutej osoby. 

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať opatrenia na overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných údajov a informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom podľa povahy veci. 

Poplatky za vybavenie žiadosti

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. 

Ak si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený si od dotknutej osoby účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Dozorné orgány

Dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: 02 / 3231 3234

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov porušené jej práva chránené GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na úrad sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov. 

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR a § 34 zákona o ochrane osobných údajov. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje
v mene prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III nariadenia GDPR a II hlavy II časti zákona o ochrane osobných údajov, pričom príslušné práva si dotknutá osoba môže uplatniť u prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

 

Prevádzkovateľ si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. Vaše osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Zoznam sprostredkovateľov:

CC Expert, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava, IČO: 51 413 451 – na účely spracúvania osobných údajov klientov vo vzťahu k predaju produktov, vernostnému programu, spotrebiteľských súťaží, kontaktného formuláru, uplatnenia práv dotknutých osôb, marketingu a vedenie účtovných dokladov.

 

Aquaunion, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 52 953 980 – na účely spracúvania osobných údajov klientov vo vzťahu k predaju produktov, vernostnému programu, spotrebiteľských súťaží, kontaktného formuláru, uplatnenia práv dotknutých osôb, marketingu a vedenie účtovných dokladov.

 

Dudás Csaba E.V, Árpád utca 7, 4231 Bököny, Maďarsko – na účely cloudových služieb.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu nášho sprostredkovateľa na adresu: Zodpovedná osoba, CC Expert, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika alebo na adresu: Zodpovedná osoba, Aquaunion s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava. Svoje otázky môžete rovnako zasielať aj e-mailom na adresu: zodpovedna.osoba@ piaquaunion.com​.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov v spoločnosti CC Expert, s.r.o., ktorý je prevádzkovateľom informačného systému Call Centrum

Právny základ spracúvania osobných údajov

CC Expert s.r.o. spracúva osobné údaje na základe týchto právnych základov:

 1. plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov;
 2. plnenie zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov;
 3. na základe súhlasu dotknutej osoby (len ako v pozícií sprostredkovateľa);
 4. oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Účely spracúvania osobných údajov

CC Expert s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom:

 1. vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov vrátane uchádzačov o zamestnanie na základe osobitných právnych predpisov a predzmluvných a zmluvných vzťahov;
 2. vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
 3. správy prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
  v znení neskorších predpisov;
 4. vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov;
 5. call centra v podobe oslovovania potencionálnych klientov za účelom predaja produktov na základe oprávneného záujmu.

Spoločnosť CC Expert, s.r.o. spracúva tento rozsah osobných údajov:

 1. na účely personálno-mzdovej agendy: osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami uchádzača o zamestnanie/zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní, platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti a ďalšie osobné údaje z osobitných zákonov;
 2. vedenia účtovníctva: ide o bežné osobné údajov súvisiace s vedením účtovných dokladov, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis (vrátane digitálneho podpisu), číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu;
 3. vedenia registratúry: ide o bežné osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu;
 4. uplatnenia práv dotknutých osôb: ide o bežné osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;
 5. na účely call centra: ide o bežné osobné údaje súvisiace s predajom produktov, najmä titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu nášho sprostredkovateľa na adresu: Zodpovedná osoba, CC Expert, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Svoje otázky môžete rovnako zasielať aj e-mailom na adresu: zodpovedna.osoba@ piaquaunion.com​.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Aquaunion, s.r.o.

Za účelom predaja produktov Vás môže osloviť aj naša partnerská spoločnosť
Aquaunion s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 52953980

Spoločnosť Aquaunion s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 1. evidencia klientov pri predaji produktov na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy;
 2. vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
 3. správy prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z.
  o archívoch a registratúrach a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
  o e-Governmente);
 4. vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov;
 5. marketingu v podobe oslovovania klientov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Spoločnosť Aquaunion s.r.o. spracúva tento rozsah osobných údajov:

 1. vedenia účtovníctva: ide o bežné osobné údajov súvisiace s vedením účtovných dokladov, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis (vrátane digitálneho podpisu), číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu;
 2. predaja produktom konečným zákazníkom: ide o bežné osobné údaje súvisiace s predajom produktov a jeho doručovaním, najmä titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis (vrátane digitálneho podpisu); 
 3. vedenia registratúry: ide o bežné osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu;
 4. uplatnenia práv dotknutých osôb: ide o bežné osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;
 5. marketingu: ide o bežné osobné údaje súvisiace s predajom produktov a jeho doručovaním, najmä titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Spoločnosť Aquaunion s.r.o. poverila spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa:

CC Expert, s.r.o., so sídlom Gorkého 10, 811 01 Bratislava, IČO: 51 413 451 – na účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vo vzťahu k predaju produktov, uplatnenia práv dotknutých osôb, správy registratúry, marketingu a vedenie účtovných dokladov.